CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Orgány územního svazu

§ 12
Územní konference

 1. Územní konferenci tvoří delegovaní zástupci všech místních organizací a členové výboru územního svazu.
 2. Územní konference se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Svolává ji výbor územního svazu. Musí být také svolána, usnese-li se na tom výbor ÚS dvoutřetinovou většinou svých členů, nebo požádají-li o to dvě třetiny místních organizací nebo územní dozorčí komise.
 3. Územní konference zejména:
  • stanoví hlavní zásady činnosti a cíle hospodaření
  • schvaluje zprávu o činnosti územního výboru a rozhoduje o majetku územního svazu a jeho použití
  • volí předsedu územního svazu, nejméně deset dalších členů výboru územního svazu a nejméně pětičlennou územní dozorčí komisi
  • volí jednoho člena do Republikové rady svazu, jednoho člena Republikové dozorčí rady a dvacet jednoho zástupce a náhradníky do Republikového sněmu
  • bere na vědomí zprávu územní dozorčí komise a zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období
  • stanoví pravidla výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném rybolovu a hospodaření a ceny povolenek platných na těchto revírech
  • rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě rozdělení nebo zániku územního svazu.

§ 13
Výbor územního svazu

 1. Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje plnění usnesení územní konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní konferenci. Svolává jej předseda územního svazu.
 2. Výbor ÚS schvaluje roční hospodářský plán, rozpočet a roční účetní závěrku.
 3. Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a hospodaření na rybářských revírech.
 4. Výbor územního svazu na své ustavující schůzi volí, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře; nebyl-li některý z návrhů předsedy schválen nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhují místopředsedu (y), rybářského hospodáře a další funkcionáře členové výboru územního svazu. Předseda územního svazu je současně předsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu, který je z titulu funkce členem výboru územního svazu. Jeho činnost je řízena a kontrolována předsedou výboru územního svazu.
 5. Výbor územního svazu zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu.
 6. Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi. Jednatel i ostatní zaměstnanci jsou vůči územnímu svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

§ 14
Územní dozorčí komise

 1. Územní dozorčí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své činnosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá územní konferenci.
 2. Členové územní dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.
 4. Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace, provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může přizvat ke spolupráci odborníky. Dozorčí komise provádí kontrolu v místních organizacích _RS i bez souhlasu těchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou územní svaz a místní organizace.
 


© 2009–2023 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.33