CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nově otevřena rezervace na revíru 471 200 Slezská Harta Aktuální informace o průběhu zarybňování naleznete na našich facebookových stránkách Rezervační systém na revírech 473 051 a 473 104 otevřen Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek www.rybsvaz-ms.cz.
Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2021


OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel - Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČ: 00434167, se sídlem Jahnova 14, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném L 42809 vedená u Městského soudu v Praze.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala ubytování či služby a jeho provoz přes internetový obchod www.rybsvaz-ms.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko.


OBECNÉ INFORMACE

 1. Nabízené služby či zboží je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách www.rybsvaz-ms.cz.
 2. Cena zboží je vždy uvedena u každé služby či zboží (nejsme plátci DPH).
 3. Smlouvu je možno uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách www.rybsvaz-ms.cz bude u firmy Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro firmu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 4. Firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek).
 5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 8. Objednávka přes internetový formulář se bere ze strany firmy Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko za přijatou, pokud Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany firmy Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem firmy Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko. oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

OBECNÉ INFORMACE K PLATBĚ

 1. Platba proběhne předem prostřednictvím platební brány go-pay v plné výši.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

 1. Způsob platby: platba prostřednictvím brány go-pay. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně. Veškeré platby probíhají v české měně.

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

 1. E-shop www.rybsvaz-ms.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaných služeb či zboží. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko nezaručuje okamžitou dostupnost všech služeb či zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu sluřeb či produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.
 2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.
 3. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.
 4. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit firmě Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.
 2. Kupující zaplatí objednávku prostřednictvím go-pay. Doklad o platbě se mu zobrazí ve formě výpisu z platební karty. Účtenka je předána zároveň s objednávkou.
 3. Má-li služba či zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového služby či zboží, nemůže-li službu či zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující firmě Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, co ještě vrátit může, a dá Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko odpovídá za všechny vady služeb či zboží. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené služby či zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno.
 6. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko.
 7. Reklamaci vyřídí firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko neprodleně. O průběhu reklamace firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamované služby či zboží.
 8. Reklamaci je třeba provést prvně telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), poté možno osobně na provozovně firmy Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko - se sídlem Jahnova 14, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory
 9. Podstatné porušení smlouvy (prodej služeb či věci s tak závažnou vadou, o níž by firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).
  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  1. odstranění vady dodáním nové věci
  2. odstranění vady
  3. přiměřená sleva z kupní ceny
  4. odstoupení kupujícího od smlouvy
  Pokud kupující nesdělí firmě Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady firmě Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu firmy Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.
 10. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)
  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  1. odstranění vady
  2. přiměřená sleva z kupní ceny
  Neodstraní-li firma Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

 


© 2009–2023 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.33