CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Mimořádné vydání Zpravodaje ** ČERVENEC 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

plán práce pro rok 2014

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor čistoty vody / Různé

Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě

Odbor čistoty vod a životního prostředí

Plán práce na rok 2014

1. Uskutečnit jednání odboru ČV a ŽP se zaměřením na aktuální problematiku. K jednáním přizvat zástupce MO, členy odboru ČV a ŽP, předsedu a jednatele ÚS.

Termín: dle potřeby ÚS odboru ČV a ŽP Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, předseda odboru ČV a ŽP

2. Sestavit přehled o havarijních znečištěních toků a výše způsobených škod na rybářství v rámci územní působnosti ÚS v roce 2013. Přehled zapracovat do zprávy o činnosti odboru ČV a ŽP.

Termín: do 15. března 2014 Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS

3. Evidovat základní informace o jednotlivých haváriích pro potřeby centrální evidence a vzájemné informovanosti se spolupracujícími organizacemi. Instruovat a proškolovat MO ke kvalifikovanému zajištění důkazových materiálů v případě havárií.

Termín: průběžně Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS

4. A) Zpracovávat odborná stanoviska a osobně se účastnit jednání především k povolování nových investic, sanací povodňových škod a nakládání s vodami. Aktivně se účastnit výrobních výborů pořádaných projektanty a investory uvedených akcí. Přizývat ke spolupráci MO a o průběhu a závěrech jednáních je vždy průběžně informovat.

  1. Na základě řízení o provádění vodohospodářských úprav toků trvat na omezení tvrdých opevňovacích prvků toků s cílem omezení soustavných betonových koryt, jež je v rozporu s přirozenou funkcí toku a zásadami účelného ekosystému přírodního koryta. Dále navrhovat revitalizační prvky (rybí úkryty, tůně, splávky atd.)

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS

5. Zajistit poradenství (konzultace) členům a funkcionářům místních organizací při řešení konkrétních problémů v rámci obhospodařovaných revírů, jež souvisí zejména se zásahy do vodního prostředí, ovlivňováním ekologických faktorů vodního prostředí, hydrobiologií a jakostí vod.

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS

6. Plnit ve spolupráci s MO uzavřené dohody se správci toků (povodí) za účelem ochrany rybářských zájmů a vzájemné komunikace. Uzavřené dohody pak dle potřeby a dohodnutých termínů aktualizovat, zvláště ve vztahu k likvidaci odpadů zátopy vodní nádrže, kontroly MVE.

Termín: celoroční úkol
Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, předseda odboru ČV a ŽP, členové MO

7. Aktualizovat a průběžně doplňovat evidenci MVE provozovaných v rybářských revírech. Evidované podklady na vyžádání poskytovat vodoprávním úřadům a jiným kontrolním orgánům vymezených zákonem, případně zástupcům MO ČRS.

Termín: průběžně Zodpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, MO ČRS

8. Shromažďovat informace o provozu MVE a vlivu na vodní ekosystém v návaznosti na zákon č. 246/1992 Sb., k ochraně rybí obsádky a živočichů před zraňováním či usmrcením. Případné škody beze zbytku ihned uplatňovat k náhradě. V případě nedodržování stanovených podmínek podávat podněty k nápravě příslušným vodoprávním a kontrolním orgánům. Spolupracovat v této oblasti se členy MO a vyzývat je k pravidelné kontrole zařízení MVE a neprodlenému hlášení nedostatků, především z hlediska zajištění minimálního zůstatkového průtoku v návaznosti na schválený MŘ.

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, MO ČRS

9. Metodicky a pomůckami spolupracovat s místními organizacemi při průběžném zjišťování základních ukazatelů jakosti vod (kyslík, pH, alkalita, přítomnost amonných iontů) v revírech a rybochovných zařízeních (zejména v těch problematických).

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, MO ČRS

10. Poskytovat MO konzultace ve věci získání povolení k nakládání s vodami (§ 8 zákona č. 254/2001 Sb.) na rybochovná zařízení, revíry.

Termín: celoroční Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS

11. A) Účastnit se celorepublikového mapování výskytu predátorů, jež ovlivňují rybí společenstva v revírech ČRS. Spolupracovat přitom s ústředními složkami ČRS a dalšími organizacemi, jež se problematikou odborně zabývají. Získané údaje interně vyhodnocovat, případně prezentovat na pořádaných seminářích či konferencích.

  1. Na základě sčítání a poznatků o počtech predátorů na revírech ČRS v zimním období, průběžně zajistit příslušná povolení k tlumení těchto predátorů v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.

Termín: průběžně – dle potřeby a možností
Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, MO ČRS

12. V rámci dalšího vzdělávání absolvovat (i aktivně) semináře a konference související s problematikou ochrany vodních ekosystému, ichtyologie, ochranou přírody a změnami legislativy. Dále pak sledovat platnou legislativu, vycházející odborná periodika, publikace a knihy.

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, předseda odboru ČV a ŽP 13. Vydat 2krát ročně občasník ČISTOTÁŘ a jeho prostřednictvím informovat MO o činností odboru ČV a ŽP, sekretariátu, novelizace legislativy, ochrany rybářských revírů před negativními zásahy a také předkládat MO výtahy z odborných studií.

Termín: celoročně Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS

14. Za účelem vzájemné výpomoci a rozšíření okruhu znalostí spolupracovat s odborníky, odbornými pracovišti (univerzitami, výzkumnými ústavy), ale také s nevládními občanskými sdruženími, zejména z oblasti ochrany přírody. V zájmu ověření možností a výměny zkušeností v oblasti rybářství, nalézat kontakt s rybářskou organizací, některé země EU, případně mimo území EU.

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, předseda odboru ČV a ŽP

15. Pro účely průzkumných odlovů ryb v revírech ČRS, využívat bateriový agregát LENA. Zvláštní pozornost věnovat preventivním odlovům a transferu rybí obsádky v případě stavebních prací nebo opravách toků a vodních děl v zájmu ochrany ichtyofauny před zraňováním v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb.

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, MO ČRS

16. Koordinovat jednání zástupců ČRS ÚS Ostrava, MO ČRS, správců toků i příslušných organizací za účasti orgánů státní správy s cílem koordinace zájmů rybářských a povinností vodohospodářů při stavebních úpravách toků, v návaznosti na dohody spolupráce mezi správci toků a nádrží a to Povodí Odry s.p., Povodí Moravy s.p. a Lesy ČR.

Termín: celoroční úkol Odpovědná osoba: pracovník sekretariátu ÚS, předseda odboru ČV a ŽP

v Ostravě dne 2. prosince 2013

Schválil: Libor Kocinec, předseda odboru ČV a ŽP – ČRS ÚS Ostrava

Zapsal: Ing. Daniel Gebauer, pracovník sekretariátu ČRS ÚS Ostrava – hydrobiolog

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31