CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Mimořádné vydání Zpravodaje ** ČERVENEC 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

jednání odboru ČV a ŽP 1/13

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor čistoty vody / Informace z jednání

Zápis z jednání odboru čistoty vod a životního prostředí při ČRS ÚS Ostrava dne 25. 09. 2013

_____________­________________________­________________________­______________

Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc., Ing. Jan Kubíček, Mgr. Ondřej Dočkal,
Ján Ihnát, Ing. Alfréd Medelský Přizváni: Miloš Martínek – předseda ČRS ÚS Ostrava
Ing. Pavel Vrána, Ph.D. – sekretariát Rady ČRS Praha
Mgr. Gabriela Fojciková – MěÚ Třinec, odbor životního prostředí – omluvena

Zahájení:

Jednání odboru ČV a ŽP zahájil předseda ÚS ČRS Ostrava pan Martínek, který přítomné seznámil s organizačními a personálními změnami. Od 1. června 2013 byl zvolen novým předsedou odboru ČV a ŽP pan Libor Kocinec, člen výboru ÚS ČRS Ostrava a hospodář MO ČRS Třinec. Nově navržený a zvolený předseda odboru nahradil dlouholetého předsedu pana Ing. Květoslava Poláška, který ze zdravotních důvodů požádal výbor ÚS ČRS Ostrava o uvolnění z funkce. Nově zvolený předseda odboru se představil a seznámil stručně s programem jednání všechny přítomné. Přivítal předsedu ČRS ÚS pana Martínka, který je zároveň místopředsedou Rady ČRS a předsedou odboru ČV a ŽP Rady ČRS a dále vzácného hosta Ing. Pavla Vránu, Ph.D. ze sekretariátu Rady ČRS z Prahy. Před zahájením jednání byla uctěná památka tragicky zesnulého dlouholetého člena Viléma Kožušníka z Karviné, jenž byl tvůrce analytických sad k rychlému orientačnímu zjištění parametrů a kvality vody a autor filmových dokumentů z oblasti rybářství a životního prostředí věnovaných ČRS. Bylo navrženo uctít jeho památku vzpomínkou a poděkováním za přínos ČRS v časopise Rybářství.

1. Zpráva o činnosti odboru za leden až září 2013.

Ing. Gebauer stručně přednesl přehled činnosti odboru ČV a ŽP za letošní rok a podotkl, že zpráva o činnosti odboru ČV a ŽP za rok 2013 bude zpracována do konce března roku 2014 a při dalším zasedání odboru bude všem členům odboru předána a prezentována.

Na základě podaných 3 generálních žádostí, které byly zaslány všem dotčeným orgánům státní správy v působnosti ČRS ÚS Ostrava, měl ČRS zajištěno postavení účastníka řízení v jednotlivých správních řízeních.

Okamžikem nabytí účinnosti vyhlášky č. 393/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přestal být kormorán velký zvláště chráněným druhem živočicha a nadále se na něj bude vztahovat pouze tzv. obecná ochrana živočichů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a ochrana volně žijících ptáků ve smyslu ustanovení § 5a odst. 1 zákona. Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů (například k usmrcování, rušení a dalším zásahům) vydané před 1. dubnem 2013 podle § 56 zákona nebude možné na další činnosti související s kormoránem velkým aplikovat, byť by se věcně jednalo de facto o shodné zásahy jako doposud. Pro další pokračování v těchto činnostech bude nutné, aby byl rozhodnutím orgánu ochrany přírody stanoven odchylný postup podle ustanovení § 5b zákona. Dle sdělení odboru legislativního a odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP ČR, veškeré výjimky, které měly platnost i po 1.4. 2013, jsou neplatné. ČRS bude nucen znovu žádat, ale jinou instituci o odchylný postup dle ustanovení § 5b zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2013 mělo vyjít nařízení vlády pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků při odběru vody, které by nahradilo Metodický pokyn MŽP z října roku 1998. Tato vyhláška by měla legislativní oporu větší než Metodický pokyn MŽP, ale bohužel jeho schválení a následně platnost se odkládá na dobu neurčitou.

Odbor ČV a ŽP letos zaznamenal vysoký nárůst žádostí ve věci výstavby nových MVE. Tento nárůst žádostí je způsoben ukončení podpory státní dotace do konce tohoto roku. To znamená, že stát vyplácí zelený bonus za každou vyrobenou MWh jen těm MVE, které mají platné a pravomocné stavební povolení do 31.12. 2013. Od 1. ledna 2014 těm MVE, které nemají stavební povolení, nedostanou státní podporu, tudíž se provoz těchto MVE stane nerentabilním. Odbor ČV a ŽP vyhodnocuje každou žádost na výstavbu nové MVE zvlášť a k cca 75% žádostí zaslal nesouhlasné stanovisko, neboť jsou plánovány MVE tam, kde dojde k degradaci toku, tímto provozem. Jako příklad sdělil plánovanou výstavbu derivační MVE Potštát na toku Velička, kde dle hydrologických údajů je Q355 = 10 l/s!

V souvislosti s nedostatkem vody v tocích a nádržích byl zaznamenán zvýšený počet vodohospodářských havárií. Pro podrobnější charakteristiku havárií obdržely MO ČRS vzor formuláře pro hlášení havárií spolu s žádostí o jejich průběžné odesílání (v případě zjištění havárie nebo úhynu ryb) na ÚS ČRS Ostrava. Návratnost rozeslaných formulářů v průběhu roku byla však minimální, přesto že jde o nutnost evidence uplatnění náhrady škod dle zákona a přijetí preventivních opatření. Z výše uvedeného důvodu lze vyhodnotit pouze ty havárie, které byly sděleny a ohlášeny na ČRS ÚS Ostrava a to následovně:

• Bečva 1 – opětovná rozsáhlá ekologická havárie, viník havárie je v šetření – neuhrazena škoda. • Ludina 1 – opětovná havárie lokálního charakteru, viník havárie zjištěn. • Vsetínská Bečva 3 – opětovný úhyn ryb cca 1000 kg, viník havárie nezjištěn

Podrobnější vyhodnocení vodohospodářských havárií bude prezentováno ve zprávě o činnosti odboru ČV a ŽP v dubnu v roce 2014.

Odboru ČV a ŽP byla předána žádost od MO ČRS Přerov k projednání o uhrazení faktury v souvislosti s likvidací vodohospodářské havárie na toku Bečva 1. Odbor není kompetentní rozhodovat v této věci a rozhodl tento dokument předat výboru ÚS ČRS Ostrava k projednání.

Problematika úprav toků bude řešena v dnešním zasedání jako samostatný bod. Závěrem zprávy lze konstatovat, že odbor ČV a ŽP ČRS ÚS Ostrava se vyrovnal s přidělenými úkoly dle schváleného letošního plánu práce, který danou problematiku činnosti odboru ČV a ŽP plně vystihuje. 2. Problematika úprav toků – zpracovaná Metodika vodohospodářské úpravy vodních toků.

Předseda odboru sdělil, že místní orgán ochrany přírody, odbor ŽP, MěÚ Třinec vyhodnocuje každý stavební zásah do toku individuálně, nikoliv paušálně. Spolupráce s tímto odborem ŽP a ČRS je na vysoké úrovni.

Účastníky odboru byly řešeny možnosti financování a propagace vypracovaného dokumentu: „Doporučující informace zástupcům ČRS pro jednání o úpravách toků v povodích horní, střední Moravy a Odry“, které zpracovali Ing. Jařabáč a Ing. Gebauer. Lze využít operační program s tím, že tento dokument bude ve formě brožůrky pro všechny MO ČRS v působnosti ÚS ČRS Ostrava. Avšak možnost získání dotace pouze pro regionální oblast je minimální.

Mgr. Birklen sdělil, že AOPK zpracovala metodickou příručku: „Ekologicky orientována správa vodních toků“. Publikace je zacílena na orgány státní správy, ale také nevládní organizace a občanská sdružení, tedy i ČRS. Ing. Jařabáč dle zkušeností z praxe podotkl, že nelze tento dokument brát jako příručku pro vodohospodáře a státní správu. Je to přehled aktuálních předpisů a ČSN. Každý má jiný pohled na úpravu toků, proto je nutné brát tento materiál jako doporučení. Správce toku má dvě možnosti. Buď nebude provádět vodohospodářské úpravy na tocích a neponese odpovědnost za případné škody nebo vodní toky upravuje dle svých představ, což vede vždy ke konfliktům z hlediska zásahu do životního prostředí. Upozornil také, že zarybnění dle rybářského dekretu nemusí odpovídat místním současným podmínkám. Chybí aktuální vyhodnocení. Gebauer navrhl vypracovat jednodušší formu doporučení s fotodokumentací ve formě letáků.

Po zvážení všech možností odbor ČV a ŽP navrhl financovat a zaslat vypracovaný dokument: „Doporučující informace zástupcům ČRS pro jednání o úpravách toků v povodích horní, střední Moravy a Odry“, všem MO ČRS pouze v rámci působnosti ÚS ČRS Ostrava.

3. Náměty pro činnost odboru a diskuse k projednávaným problémům.

Ing. Vrána – k řešení problematiky odstřelu kormoránů: MŽP může vyhlásit opatření obecné povahy, které je v současné době navrženo pro Jihomoravský a Jihočeský kraj. Jako problematický se jeví článek 4, b) Opatření, který znevýhodňuje ČRS oproti rybníkářským subjektům. Odstřel kormoránů na rybářských revírech by dle návrhu MŽP měl začínat 2 hodiny po východu slunce a končit 2 hodiny před západem slunce. ČRS podal proti tomuto článku odvolání. Mgr. Birklen – AOPK zpracovává odborná stanoviska pro OOP ORP, pro odbornou podporu správních řízení při povolování odchylného postupu dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., (volavka a kormorán). AOPK nabízí ČRS spolupráci v oblasti přípravy žádostí o povolení odchylného postupu, zejména konzultace počtu cílových druhů v oblasti, aby žádosti byly připraveny kvalitně a mohly přispět k řešení problémů v rizikových oblastech. Gebauer – navrhl vypracovat doporučení k úpravám toků s fotodokumentací ve formě letáků, které budou zaslány s průvodním dopisem všem dotčeným subjektům (státní správa, správce toků atd.). Mgr. Birklen – reagoval na příspěvek s tím, že usměrnění výkonu státní správy z pozice ČRS je problematické s ohledem na vlastní vzdělávací programy. Materiál s touto ambicí by bylo potřeba podrobit širší oponentuře a diskusi. Gebauer – následně bylo upřesněno, že je to jen forma propagace, nikoliv usměrnění státní správy. Mgr. Birklen – uvedl, že AOPK je v tomto směru vhodným partnerem pro státní správu a řadu problémů, jsou-li relevantní, lze uplatnit jejím prostřednictvím např. na poradách KÚ Moravskoslezského kraje s obcemi s rozšířenou působností. Rovněž k MVE vydává AOPK odborná stanoviska a může námitky proti jejich realizaci zapracovat, pokud jí jsou dány na vědomí včas. Také k plánovaným výstavbám rybích přechodů je zván zástupce AOPK, který je také i v Komisi pro rybí přechody. Bylo navrženo, aby klíčová stanoviska ČRS ÚS Ostrava byla zasílána AOPK, krajskému středisku Ostrava na vědomí. Ing. Winkler – stavební úpravy (revitalizace) na některých tocích jsou mnohdy komplikované, například Rožnovská a Vsetínská Bečva jsou toky štěrkonosné a je problém je upravit. Ing. Majer – na Ostravsku jsou poklesy půdy o 20 – 25 metrů, čímž dochází k zahlubování toků a tím k narušení pohybu splaveninového režimu. Ing. Jařabáč – kamenné přehrážky na Bučacím potoce, které byly vybudovány pro zachycení splavenin a k tlumení pohybů, neměly požadovaný efekt, neboť pohyb splavenin nebyl tak intenzivní, jak se předpokládalo. Vodní tok se nezahlubuje, ale rozšiřuje, pokud může, pakliže k tomu nemá okolní podmínky, tak se zahlubuje. Ing. Winkler – v souvislosti s poskytování důkazů při porušování podmínek v rozhodnutí provozem MVE, zejména dodržování MZP v toku, provádí ČHMÚ autorizovaná měření a to aktuální hydrologickou situaci v daném profilu. Otázkou zůstává financování těchto měření. Mgr. Birklen – AOPK ČR vede databázi ohrožených druhů živočichů výskyt a počty těchto jedinců. ČRS může využít těchto poznatků k řešení problematiky rybožravých predátorů. Bylo doporučeno prověřit, zda má ČRS do této databáze přístup, případně zahájit jednání o jeho zřízení.

Odborem ČV a ŽP byli navrženi dva kandidáti pro nahrazení chybějících členů do odboru a to pan Mgr. Jan Koutný z Olomouce a pan Mgr. Miroslav Kubín z Rožnova pod Radhoštěm. Jejích členství v odboru bude osobně zkonzultováno. V souvislosti s personálními změnami požádal pan Ing. Jařabáč o uvolnění z členství odboru, přitom sdělil, že i nadále bude poskytovat odbornou a metodickou pomoc. Odbor poděkoval panu Ing. Jařabáčovi za přínos a odvedenou práci pro ČRS a popřál mu pevné zdraví. Odbor navrhl panu Ing. Vránovi členství v odboru na pozici odborného konzultanta. Předseda odboru sdělil, že budou oslovení zástupci ostatních MO ČRS k doplnění počtu členů odboru ČV a ŽP.

4. Závěr jednání

Předseda odboru pan Kocinec poděkoval přítomným za účast a předložené náměty, dále upozornil, že příští zasedání odboru se uskuteční příští rok. Bude řešena personální problematika osazení odboru a budou oslovení navržení členové pro kompletní doplnění odboru ČV a ŽP. Odbor se bude zabývat návrhy, které zazněly při diskuzi a v průběhu příštího roku budou postupně plněny.

Zapsal: Ing. Daniel Gebauer Schválil: Libor Kocinec

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31