CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** LISTOPAD 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

RSSjak nová vyhláška ovlivní rybaření na Hartě

Krajský úřad vydal vyhlášku k vodnímu zákonu.

námitky mohly být podány do 15 dnů od vyvěšení , což již nenávratně pominulo.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh Opatření obecné povahy Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad podle § 107 odst. 1 písm. v) vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na návrh společnosti Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava („navrhovatel“) mění podle § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma vodárenské nádrže Kružberk, stanovená rozhodnutím krajského úřadu č. j. MSK 154384/2006 ze dne 29. 9. 2006, následujícím způsobem: ochranné pásmo II. stupně k ochraně vodního zdroje před ohrožením jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti, členěné dosud na území označená II. 1. území v lesních porostech kolem vodárenské nádrže a II. 2. území podél přítoků do vodárenské nádrže, se podle § 30 odst. 5 vodního zákona rozšiřuje o území označené II. 3 území vodní nádrže Slezská Harta. ……………………………….

Podle § 30 odst. 8 a odst. 10 vodního zákona se v tomto území ochranného pásma II. stupně zakazuje:

1. Vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, kromě vjezdu a setrvání vozidel správce vodní nádrže, orgánů při výkonu státní správy, vozidel Státní plavební správy, Policie České republiky, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, zdravotní a veterinární služby při výkonu služebních povinností. Zákaz vjíždění a setrvávání vozidel neplatí pro vlastníky, nájemce a vykonavatele práva hospodaření na pozemcích ležících v ochranném pásmu, vlastníka a provozovatele vodárenské infrastruktury náležící k vodní nádrži, uživatele rybářského revíru (t. j. subjektu hospodařícího v rybářském revíru ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), uživatele míst určených ke spouštění plavidel za podmínky odstavení vozidel na odstavných a parkovacích plochách vyhrazených k tomuto účelu neprodleně po uskutečněné manipulaci s plavidlem, provozovatele stávajících dětských letních tábořišť, jejichž režim je upraven příslušnými Dohodami o bezúplatném užívání pozemků a dále držitele platného oprávnění vjezdu uděleného správcem vodní nádrže s konkrétně určenými podmínkami vjezdu (identifikační údaje, délka pobytu, druh vozidla, registrační značka vozidla, apod.). Za prokázání oprávněného důvodu či účelu vjezdu se považuje výkon pracovní činnosti v ochranném pásmu nebo výkon rybářské stráže. 2. Umisťování staveb včetně jakýchkoliv mobilních obytných zařízení, mimo staveb a činností spojených s nutnými pracemi v rámci dopravní infrastruktury. 3. Provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací, vrtných prací a jiných obdobných činností, pokud nesouvisí s plavbou, provozem vodní nádrže, vodárenských zařízení nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod a zvyšováním bezpečnosti vodní nádrže. 4. Pastva hospodářských zvířat. 5. Táboření, stanování, bivakování a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem správce vodní nádrže. Nevztahuje se na umístění jednoduchých rybářských deštníků a jednoduchých stanových přístřešků do 2,5 m v průměru bez podsady na ochranu před povětrnostními vlivy v době výkonu rybářského práva na rybářském revíru, a to jen po odůvodněnou dobu a jen pro osobu oprávněnou k tomuto výkonu. 6. Odstraňování a ukládání odpadů mimo místa vyhrazená se souhlasem správce vodní nádrže. 7. Poškozování břehových travních a stromových porostů a zasakovacích pásů podél nádrže, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. 8. Používání, přepravování, shromažďování a skladování závadných látek ohrožujících zdravotní nezávadnost a jakost vody. 9. Pohyb vznášedel, přistávání motorových letadel na hladině vodní nádrže a přelety zemědělskými, vyhlídkovými, sportovními a podobnými letadly níže než 150 m nad hladinou vodní nádrže, mimo lety letadel při zabezpečování ochrany nebo zlepšování podmínek na vodní nádrži (například vápnění) a lety záchranných složek integrovaného záchranného systému ČR. 10. Plavba plavidel se spalovacími motory používajících při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací motor, nebo současně používajících k pohonu sílu větru a spalovací motor. Zákaz plavby se nevztahuje na plavidla správce vodní nádrže, orgánů při výkonu státní správy, Státní plavební správy, Policie České republiky, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, zdravotní a veterinární služby, vlastníka a provozovatele vodárenské infrastruktury náležící k vodní nádrži, pokud jsou použita při výkonu služebních povinností. Výjimku ze zákazu plavby lze udělit pouze pro plavidla uživatele rybářského revíru a plavidla nutná pro organizační zajištění a zajištění bezpečnosti účastníků při jednotlivých přesně
Čj.: MSK 55123/2020 Sp. zn.: ŽPZ/29106/2019/Mič

Omezení možnosti lovu ryb mimo denní dobu uvedené v bodě 1 minimalizuje rizika ohrožení jakosti, zdravotní nezávadnosti a znečištění povrchové vody ve vodní nádrži Slezská Harta vznikající v souvislosti s dlouhodobým setrváváním lovících osob na pobřežních pozemcích, a to konkrétně znečišťováním okolních pozemků v důsledku chybějícího sociální zázemí a nedovoleným nakládáním s odpady. Účelem omezení stanoveného v bodě 2 je zmírnění projevů eutrofizace vody v nádrži a garance dodržení způsobu rybářského obhospodařování revíru v budoucím období.


Nový příspěvek

Nové příspěvky mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé.


Hlasujte prosím v anketě !!! Každá Vaše podpora může zvýšit šanci na změnu.
odpovědět Pavel Linek 2. 10. 2020 06:08

https://sumci-harta.pageride.cz/

Hlasujte prosím v anketě !!! Každá Vaše podpora může zvýšit šanci na změnu.
odpovědět Pavel Linek 2. 10. 2020 06:07

https://sumci-harta.pageride.cz/

Slezská Harta - Proč vše naráz zakázat?
odpovědět romank 30. 7. 2020 09:12

Dobrý den, na Hartu jezdím už dlouhodobě rybařit a velice si vážím této krásné vody. Jezdím převážně do jednoho úseku a můžu říct, že jsem se za celou dobu nepotkal se zásadním nepořádkem po rybářích, ale jinde ho nevylučuji. Pokud ty problémy jsou, jak již v této diskuzi zaznělo, nařízení o používání chemické toalety by situaci vyřešilo. Navíc všichni víme, že máme udržovat pořádek na lovném místě a to i v případě, že před námi tam byl nepořádek. Při opouštění míst sbírám vše i cizí. Pokud by se nedodržování těchto nařízení nekompromisně trestalo (velká finanční pokuta + ztráta povolenky) věci by se rázem změnily! Nemyslíte? Tyto pravidla by stála za to vzít v úvahu, než všechno naráz a z čista jasna zakázat.

My nic, to ti druzí
odpovědět mrenka2 16. 7. 2020 06:44

Také jsem rybář a také jezdívám na Hartu a také jako cykloturista. Ve fotogalerii tady máte pár příspěvků, jak to tam vypadá i po rybářích, ale tady píší jen ti vzorní, škoda, že vás není více. Asi jste nezažili kupy hoven vedle rybářů na cestičkách, kde ani neprojdete… nebo jste je raději neviděli? Těch ostatních, nerybařících, kteří by tam trávili delší čas, nebývalo zas tak mnoho…Nejsem přítelem zákazů, ale pokud nevytvoříme podmínky, tedy třeba i ČRS, obce – mobilní WC, odstavná parkoviště – asi nic jiného nezbývá. A teď do toho!

Slezská Harta
odpovědět Tom 13. 7. 2020 08:51

Také jsem rybář který jezdí často na Hartu, se vším co tady kolegové rybáři napsaly souhlasím. Kaké se považuje za slušneho rybáře který ročně odveze z Harty několik pytlů odpadků a myslím si že jemom malá část je po rybářích. Nevím proč mají na to doplácet rybáři. Několikrát jsem zažil že si mladí udělali piknik u vody a všechen bordel po sobě tam nechali, pak přijde nějaký rybář který se na to nemůže dívat a uklidí to a stejně na to doplatí a ty výkaly, v Hlučíně je už povinný chemický záchod.

Slezská Harta
odpovědět Tom 13. 7. 2020 08:51

Také jsem rybář který jezdí často na Hartu, se vším co tady kolegové rybáři napsaly souhlasím. Kaké se považuje za slušneho rybáře který ročně odveze z Harty několik pytlů odpadků a myslím si že jemom malá část je po rybářích. Nevím proč mají na to doplácet rybáři. Několikrát jsem zažil že si mladí udělali piknik u vody a všechen bordel po sobě tam nechali, pak přijde nějaký rybář který se na to nemůže dívat a uklidí to a stejně na to doplatí a ty výkaly, v Hlučíně je už povinný chemický záchod.

Datum
odpovědět zippak 9. 7. 2020 22:58

Prosim a zajimalo by me od kdy to plati? Protoze jsme tam byly ted o vikendu ale zadny zakaz na nikoho neplatil …lidi tam je neskutecne (stany a bivaky atd.).Jedine co je ze jsou nove zakazove znacky a ty cedule kvuli privozum.Policie byla akorat v razove dole ale nic nekontrolovali jen ty zakazy

odpovědět zippak 9. 7. 2020 22:58

Prosim a zajimalo by me od kdy to plati? Protoze jsme tam byly ted o vikendu ale zadny zakaz na nikoho neplatil …lidi tam je neskutecne (stany a bivaky atd.).Jedine co je ze jsou nove zakazove znacky a ty cedule kvuli privozum.Policie byla akorat v razove dole ale nic nekontrolovali jen ty zakazy

odpovědět Pavel Linek 13. 7. 2020 19:37

Zatím je to jen návrh,naštěstí se v té 15 ti denní lhůtě odvolali okolní obce a vše je zatím v řešení na Krajském úřadě v Ostravě (odbor životního prostředí). Bude svoláno jednání za účasti Povodí Odry ,zástupců obcí kolem Slezské Harty a já budu také přizván.

odpovědět Pavel Linek 13. 7. 2020 19:37

Zatím je to jen návrh,naštěstí se v té 15 ti denní lhůtě odvolali okolní obce a vše je zatím v řešení na Krajském úřadě v Ostravě (odbor životního prostředí). Bude svoláno jednání za účasti Povodí Odry ,zástupců obcí kolem Slezské Harty a já budu také přizván.

Datum
odpovědět zippak 9. 7. 2020 22:58

Prosim a zajimalo by me od kdy to plati? Protoze jsme tam byly ted o vikendu ale zadny zakaz na nikoho neplatil …lidi tam je neskutecne (stany a bivaky atd.).Jedine co je ze jsou nove zakazove znacky a ty cedule kvuli privozum.Policie byla akorat v razove dole ale nic nekontrolovali jen ty zakazy

Vyjádření k návrhu Povodí Odry , ohledně požadovaných změn pro Slezskou Hartu.
odpovědět Pavel Linek 26. 6. 2020 10:38

Mé jméno je Pavel Linek a jsem jednatelem MO ČRS Vrbno pod Pradědem.

Slezská Harta je určitě nejen pro mě „srdcovou“ záležitostí a po přečtení těchto požadavků jsem opravdu velmi smutný. Chápu, že Povodí Odry došla trpělivost nad „neduhy“ které se na Hartě odehrávají, ale je opravdu nutné naházet všechny do jednoho pytle? Trávím aktivní rybařinou na Slezské Hartě i 100 dní v roce a sám jsem často svědkem chování (nejen rybářů) nad kterým zůstává rozum stát. Auta přímo u vody, odpadky a exkrementy kam se podíváte. Toto je samozřejmě velmi špatně a je potřeba to řešit. Překvapuje mě, že se v dnešní době lidé dokážou takto k přírodě chovat. Je velmi pravděpodobné také to že Harta zažije v následujícím létě tlak, který ještě nepoznala, a to z důvodu pandemie Coronaviru, která nutí přemýšlet většinu lidí o strávení dovolené v tuzemsku. Není prostor spíše k zamyšlení, jak postihovat jen ty konkrétní „jedince“ kteří nám slušným rybářům a občanům toto všechno kazí? Asi nastane otázka, kdo tyto kontroly bude platit, kdo je bude dělat atd. Pojďme najít nějaké řešení a o celé otázce diskutovat, proč mám být zločincem za to, že vezmu děti od počítačů a tabletů do přírody a budu v nich vztah k přírodě rozvíjet?

Dnešní moderní rybařina již není o batůžku na záda, výstroje je více a více a přinést jí k vodě několik stovek metrů opravdu nejde. Věřím že většina (nejen rybářů) nechce porušovat žádný zákon a dopouštět se něčeho nelegálního.

Na webu jsou k nahlédnutí projekty (výstavba ubytovacích kapacit, loděnice, golfové hřiště, letiště), které usilují o posílení turistického ruchu v tomto regionu, které mají přinést pracovní příležitosti a finance do regionu. I tyto projekty se budou přeci dotýkat životního prostředí v okolí přehrady a budou muset splňovat určitá kritéria ochrany.

Prosím Povodí Odry o návrh opatření k nám rybářům , která by jim dávala záruky k dodržování ochrany vody před znečištěním či poškozením flory a fauny.

S přáním hezkého dne Pavel Linek, jednatel MO ČRS Vrbno pod Pradědem

odpovědět Kalkinger 29. 6. 2020 13:31

Dobrý den,

pane Pavle mluvíte mi naprosto z duše a sám bych to lépe nenapsal. Harta je pro mne taktéž srdcovou vodou a je už pro mne standardem odvážet po každé návštěvě jeden až dva velké pytle odpadků po ostatních.

Bohužel dění v posledních letech mne více než přesvědčuje o tom že slušní rybáři jsou právě ti, kteří doplácejí na chování některých jedinců. Stalo se běžným trendem postihovat všechny bez rozdílů a rybářskou komunitu stavět do pozice dopadové plochy.

Důsledkem je to že větší a větší množství slušných rybářů dává přednost soukromým vodám a TI díky kterým vděčíme za zákazy, příkazy, omezení zůstávají… je jim to jedno protože jim to vlastně bylo jedno už před tím…

Veškeré omezení se řeší plošně a komplexně… je někde problém… zakážeme to… i když to způsobují jedinci… Zákaz a omezení pro všechny je nejjednodušší metoda jak problém „vyřešit“.

Schválně zde zmíním taky Hartu konkrétně :

„Časově omezený zákaz vyvážení návnad a nástrah na Hartě 23. 06. 2020 | V době od 1.6. do 30.9. platí na části revíru Harta 1 A zákaz vyvážení návnad a nástrah z důvodu procházející plavební dráhy přívozu Roudno – Rázová. Úsek je označen cedulemi.“

Zde je typický příklad toho jak se jednoduchým ale především plošným omezením vyřeší to že přívoz „zkrátka chce jezdit kolem břehů“ aby jeho trasa byla co nejkratší… a tak se ptám :

Byla vyvinuta nějaká snaha aby plavební dráha probíhala ve vnitřní třetině vodní plochy a tak nemuselo toto další omezení rybářů vzniknout? Jedná se mi o to že Slezská Harta je jedna z mála vod kde je zavážení nástrah povoleno, ve srovnání s Čechy je jich u nás opravdu jako šafránu. Chápu že přívoz je služba pro širokou veřejnost a že zkracování jeho trasy tímto způsobem je efektivní na druhou stranu bylo by hezké jít cestou kompromisů což bych řekl že standardní zachování vnitřní třetiny vodní plochy pro plavební dráhu je. Vím může to znít celkově jako banalita a že se nejedná o tak velké omezení, jde spíše o princip kdy se stává omezování rybářů jako nejjednodušší řešení problémů trendem. Mohu se taky zeptat proč je omezení postaveno takto komplexně? Tedy i na použití montáží kdy celý systém kopíruje dno (např. podvodní splávek nebo položená)? Namísto toho aby byly omezeny pouze „sumcařské bójky“ které reálně mohou být s přívozem v „konfliktu“? Je to zase způsob řešení „zakážeme rybářům pro jistotu všechno tak je to nejjednodušší“ než je omezit jen tak jak je to nezbytně nutné?

Když to sečtu tak i když dodržuji všechny pravidla tak jsem rok co rok více a více omezován… Bohužel se obávám toho že jednou budu svým vnoučatům vyprávět historky od vody se stejným koncem „to byly ty doby když jsme ještě mohli chytat“

odpovědět Kalkinger 29. 6. 2020 13:31

Dobrý den,

pane Pavle mluvíte mi naprosto z duše a sám bych to lépe nenapsal. Harta je pro mne taktéž srdcovou vodou a je už pro mne standardem odvážet po každé návštěvě jeden až dva velké pytle odpadků po ostatních.

Bohužel dění v posledních letech mne více než přesvědčuje o tom že slušní rybáři jsou právě ti, kteří doplácejí na chování některých jedinců. Stalo se běžným trendem postihovat všechny bez rozdílů a rybářskou komunitu stavět do pozice dopadové plochy.

Důsledkem je to že větší a větší množství slušných rybářů dává přednost soukromým vodám a TI díky kterým vděčíme za zákazy, příkazy, omezení zůstávají… je jim to jedno protože jim to vlastně bylo jedno už před tím…

Veškeré omezení se řeší plošně a komplexně… je někde problém… zakážeme to… i když to způsobují jedinci… Zákaz a omezení pro všechny je nejjednodušší metoda jak problém „vyřešit“.

Schválně zde zmíním taky Hartu konkrétně :

„Časově omezený zákaz vyvážení návnad a nástrah na Hartě 23. 06. 2020 | V době od 1.6. do 30.9. platí na části revíru Harta 1 A zákaz vyvážení návnad a nástrah z důvodu procházející plavební dráhy přívozu Roudno – Rázová. Úsek je označen cedulemi.“

Zde je typický příklad toho jak se jednoduchým ale především plošným omezením vyřeší to že přívoz „zkrátka chce jezdit kolem břehů“ aby jeho trasa byla co nejkratší… a tak se ptám :

Byla vyvinuta nějaká snaha aby plavební dráha probíhala ve vnitřní třetině vodní plochy a tak nemuselo toto další omezení rybářů vzniknout? Jedná se mi o to že Slezská Harta je jedna z mála vod kde je zavážení nástrah povoleno, ve srovnání s Čechy je jich u nás opravdu jako šafránu. Chápu že přívoz je služba pro širokou veřejnost a že zkracování jeho trasy tímto způsobem je efektivní na druhou stranu bylo by hezké jít cestou kompromisů což bych řekl že standardní zachování vnitřní třetiny vodní plochy pro plavební dráhu je. Vím může to znít celkově jako banalita a že se nejedná o tak velké omezení, jde spíše o princip kdy se stává omezování rybářů jako nejjednodušší řešení problémů trendem. Mohu se taky zeptat proč je omezení postaveno takto komplexně? Tedy i na použití montáží kdy celý systém kopíruje dno (např. podvodní splávek nebo položená)? Namísto toho aby byly omezeny pouze „sumcařské bójky“ které reálně mohou být s přívozem v „konfliktu“? Je to zase způsob řešení „zakážeme rybářům pro jistotu všechno tak je to nejjednodušší“ než je omezit jen tak jak je to nezbytně nutné?

Když to sečtu tak i když dodržuji všechny pravidla tak jsem rok co rok více a více omezován… Bohužel se obávám toho že jednou budu svým vnoučatům vyprávět historky od vody se stejným koncem „to byly ty doby když jsme ještě mohli chytat“

odpovědět Pavel Linek 9. 7. 2020 12:22

Dobrý den,děkuji za podporu a nemohu jinak než s Vašim příspěvkem také souhlasit. Přesně jak píšete,čemu by vadil podvodní splávek, jsem také sumcař tak vím o čem píšete.

Je škoda, že se zatím hrozba plynoucí z návrhu Povodí Odry více nerozšířila mezi širší veřejnost. Jsem teď na Hartě poměrně často a to co se tam děje jen nahrává Povodí, auta zase přímo u vody a čurbes kam se podíváte.

Prosím tímto všechny o zamyšlení a podporu !

 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.24