CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Spustili jsme nový rezervační systém pro bivaky na Slezské Hartě. Nové vydání Zpravodaje ** ŘÍJEN 2021 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Rezervační systém - bivaky
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Dodatek BPVRP na rok 2021

BPVRP


SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě, platí pro rok 2021 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1.1. 2021, soupis revírů k územní povolence vydaný s platností od 1.1. 2017 a tento DODATEK: BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené konferencí územního svazu ČRS dne 30.7. 2020.

 1. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všech revírech územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, měsíční 10 ks.
 2. Úlovek ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) je omezen na 5 ks denně, 15 ks týdně.
 3. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána bezprostředně po její ulovení zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor evidence docházek a úlovků uvedený na straně XXX dodatku.
 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma nebo jejich kombinace) končí denní lov.
 5. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm, lína obecného na 25 cm, okouna říčního na 15 cm.
 6. Na všech revírech je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
 7. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.
 8. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa. Je zakázáno provádění úprav břehů a zásahů do dřevnatých porostů. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.
 9. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
 10. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva upraveného zákonem č. 99/2004 Sb. o rybářství, vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., a BPVRP stanovenými uživatelem revíru:
 1. Pokyny a nařízení uvedená v soupisech revírů jsou nedílnou součástí BPVRP.
 2. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uveden, na stránkách www.rybsvaz–ms.cz a na informačních tabulích – (tyto údaje musí být uvedeny rovněž na stránkách www.rybsvaz–ms.cz , kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit).
 3. Na základě rozhodnutí MZe ČR ze dne 27.5. 2019, platí na níže uvedených revírech výjimka z denní doby lovu od 00:00 – do 04:00 hod. od 16.6. do 31.8. 2021: 471 200 Slezská Harta 1A (č.j. rozhodnutí 28313/2019-MZE-16232) 471 084 Olše 3A – nádrž Větrov (č.j. rozhodnutí 28316/2019-MZE-16232).
 4. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Též je oprávněn hájit revír v době konání rybářských závodů nebo schválených sportovních soutěží. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
 5. U revírů s režimem CHYŤ A PUSŤ, musí být všechny ryby neprodleně a s maximální šetrností vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny.
 6. Pokud je v popisu revírů u revíru ikonka rybáře na invalidním vozíku, znamená to, že se jedná o revír s místy vyhrazenými pro handicapované rybáře. Tato místa jsou označeny informačními tabulemi s textem: „MÍSTO VYHRAZENO PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE“ a jsou přednostně určena pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Ostatní lovící jsou povinni toto omezení respektovat a na požádání místo držiteli některého z průkazů uvolnit.

11. V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo.

12. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s řádně vylepenou vlastní fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.

13. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry.

14. S platností od 1.1. 2020 je ustanovení pro revíry s omezenou docházkou zrušeno s výjimkou revírů, jejichž uživatelem je místní organizace. Jedná se o tyto vyjmenované revíry: 471 016 Bečva 7A (všechny podrevíry), 471 228 – Lupěné 1A, 471 215 – Olomoucké štěrkovny 1B – podrevír č. 14 – Nemilanská.

15. Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček.

16. Nejmenší lovná míra štiky obecné je 60 cm, candáta obecného 50 cm.

Dle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb. odstavce 4, v platném znění, osoba provádějící lov zapisuje přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení: Nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm. Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6., sumce velkého od 1. 1. do 31. 5. Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně. Hraničními MP toky jsou: Olše 1, Olše 3, Olše 4, Petrůvka 1, Odra 1, Opava 5, Opava 6, Prudník 1. U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou: „V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.“

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví

Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody (viz § 26 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 114/92 Sb., v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

POKYNY K ZABRÁNĚNÍ RAČÍHO MORU

 1. V žádném případě nikde nevypouštějte nepůvodní druhy raků! Obdobně nebezpečný je i únik raků z akvarijních chovů či zahradních jezírek nebo i vypuštění vody plné spor račího moru z akvária do toku s výskytem původních druhů raků.
 2. Nepřenášejte žádné raky mezi lokalitami. Platí i pro dobře míněné pokusy o „záchranu“ našich raků, kteří se zdají být ve špatné kondici nebo hynou. Mohou být nakaženi račím morem nebo jinou chorobou, kterou byste tak mohli zavléct do zdravé populace. Přenechte takovéto aktivity odborníkům.
 3. Dezinfikujte preventivně rybářskou výstroj (horká voda, de¬sinfekce a dokonalé vysušení), pokud se pohybujete mezi různými lokalitami. Pravidlem to musí být vždy v případě, že lovíte ve vodách s výskytem nepůvodních druhů raků (viz mapku) či pokud narazíte na hynoucí raky.
 4. Mějte na paměti, že převoz ryb z kontaminovaných loka¬lit na místa s výskytem našich raků je vysoce riskantní.
 5. Nikdy neodebírejte a nepřevážejte vodu z míst, kde se račí mor objevil. Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.
 6. V případě podezřelého úhynu raků kontaktujte neprodleně zoologa místně příslušného pracoviště AOPK ČR (www.na¬ture.cz, invaznidruhy@nature.cz) či Výzkumný ústav vodo¬hospodářský (jitka.svobodova@vuv.cz). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat v aplikaci BioLog do Nálezové databáze AOPK ČR.
 7. Podrobné informace o rozšíření jednotlivých druhů raků najdete na portal.nature.cz/nd nebo vám je může poskyt¬nout Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

SOUPIS PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě, platí pro rok 2021 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1.1.2016, Soupis revírů k územní povolence vydaný s platností od 1.1.2017 a tento DODATEK: BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené konferencí územního svazu ČRS dne 30.7. 2020.

 1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra, amura, lína a parmy je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr obecný, amur bílý, lín obecný a parma nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí pro všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14denní 6 ks, měsíční 10 ks.
 2. Úlovek ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) je omezen na 5 ks denně, 15 ks týdně.
 3. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace končí denní lov. Na všech revírech je úlovek kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
 4. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm a lína obecného na 25 cm.
 5. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva upraveného zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb. a BPVRP stanovenými uživatelem revíru:
 1. Pokyny a nařízení uvedená v soupisech revírů jsou nedílnou součástí BPVRP.
 2. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení, uvedená na stránkách www.rybsvaz–ms.cz a na informačních tabulích, tyto údaje musí být uvedeny rovněž na stránkách www.rybsvaz– ms.cz, kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.
 3. Na P revírech je hospodář oprávněn hájit revír v době konání rybářských závodů nebo schválených sportovních soutěží. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.

6. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (Evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou. Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (Evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody. Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.

7. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.

8. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s řádně vylepenou vlastní fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.

9. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána neprodleně po ulovení zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor Evidence docházek a úlovků uvedený na straně xxxxx dodatku. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto: pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ.

10. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.

11. V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo.

12. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa. Je zakázáno provádění úprav břehů a zásahů do dřevnatých porostů. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.

13. Na vybraných revírech je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů.

14. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení“).

15. Pokud je v popisu revírů u revíru ikonka rybáře na invalidním vozíku, znamená to, že se jedná o revír s místy vyhrazenými pro handicapované rybáře. Tato místa jsou označena informačními tabulemi s textem: „MÍSTO VYHRAZENO PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE“ a jsou přednostně určena pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Ostatní lovící jsou povinni toto omezení respektovat a na požádání místo držiteli některého z průkazů uvolnit.

Dle § 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb. odstavce 5, v platném znění, osoba provádějící lov zapisuje přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení:
 


© 2009–2021 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.29