CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

jednání odboru ČV a ŽP 01/12

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor čistoty vody / Informace z jednání

Zápis z jednání odboru čistoty vod a životního prostředí při ČRS VÚS Ostrava dne 14. 02. 2012

_____________­________________________­________________________­______________

Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc., Mgr. Petr Birklen, Mgr. Ondřej Dočkal,
Jan Macek, Ján Ihnát, Ing. Michal Brodský, Ing. Alfréd Medelský Přizváni: Miloš Martínek – předseda ČRS VÚS Ostrava

Zahájení:

Jednání odboru ČV a ŽP zahájil předseda Ing. Květoslav Polášek a seznámil přítomné stručně s programem jednání. Také přivítal předsedu ČRS VÚS pana Martínka, který je zároveň místopředsedou Rady ČRS a předsedou odboru ČV a ŽP Rady ČRS.

1. Stručný přehled činnosti odboru za rok 2011

Ing. Gebauer stručně přednesl přehled činnosti odboru ČV a ŽP za uplynulý rok 2011. Podotkl, že zpráva o činnosti odboru ČV a ŽP za rok 2011 bude zpracována do 12. dubna tohoto roku a při dalším zasedání odboru bude všem členům odboru předána a prezentována.

Na základě podané generální žádosti, která byla zaslána všem dotčeným orgánům státní správy v působnosti ČRS VÚS Ostrava, měl ČRS zajištěno postavení účastníka řízení při jednotlivých správních řízeních.

Problematika provozu MVE byla na podzim loňského toku velmi kritická, neboť hydrologická situace ve vodních tocích byla velmi vážná a přesto řada provozovatelů MVE porušovala MZP. Řešení a náprava je značně problematická, neboť při správním řízení, kdy byla udělena pokuta za porušování MZP, se provozovatel MVE odvolal a odvolací orgán, který přezkoumával rozhodnutí správního orgánu, dal za pravdu provozovateli, že nebylo prokázáno autorizované měření v době, kdy porušil nakládání s vodami. Tento legislativní problém lze těžko vyřešit, ač je absurdní. Odboru ČV a ŽP tak nezbývá nic jiného, než nekompromisně uplatňovat možné nároky ČRS s využitím platných právních norem. Problematika provozu MVE je celorepublikovou záležitostí a vyžaduje přijetí potřebných kroků a opatření z úrovně Rady ČRS v této oblasti. Z výše uvedeného důvodu se jeví jako nezbytné prosazovat a uplatňovat technická opatření při odběru vody do náhonu nejen u derivačních MVE, ale i u jezových MVE a doplnit hladinovými čidly pro blokaci MVE při dosažení úrovně MZP, tedy u bezobslužných MVE včetně zaznamenání stavu. Odběry pro provoz MVE je také nutno zabezpečit jemnými česlemi rozteče do 25 mm v kombinaci s elektronickým odpuzovačem ryb.

V roce 2012 byl po dlouhé časové odmlce vydán občasník Čistotář, který přítomní obdrželi. V tomto čísle najdou členové ČRS problematiku jednotlivých rybožravých predátorů – kormorán velký, volavka popelavá, čáp černý, vydra říční a norek americký. Dále byl vypracován Metodický pokyn pro poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů – kormorán, vydra dle zákona č. 115/2000 Sb., v platném znění, který bude sloužit pro potřeby ČRS. Problematika rybožravých predátorů a úprav toků budou řešeny v dnešním zasedání jako samostatné body.

Spolupráce s MO ČRS se zlepšila a to díky osobnímu setkání se zástupci místních organizací ČRS, kde byl zástupce sekretariátu ČRS VÚS Ostrava podrobně seznámen s problematikou ČV a ŽP v uvedené MO ČRS a byly hledány společně způsoby k řešení určitých problémů.

Závěrem zprávy lze konstatovat, že odbor ČV a ŽP ČRS VÚS Ostrava se vyrovnal s přidělenými úkoly dle schváleného plánu práce pro rok 2011, který danou problematiku činnosti odboru ČV a ŽP plně vystihuje.

2. Základní programové oblasti činnosti odboru ČV a ŽP

Při hospodářských prověrkách na podzim roku 2011 byly sděleny požadavky místních organizací ČRS, kde řada organizací upozorňuje na zvýšený výskyt kormoránů, volavek, vydry a čápa černého. Také velmi kritizuje rozsah a způsob provádění úprav toků. Odbor ČV a ŽP se zabýval těmito náměty a postupně v průběhu roku řešil jednotlivé požadavky MO ČRS. Také vypracoval již výše zmiňovanou Metodiku k poskytování náhrad škod způsobených ZCHDŽ a také v občasníku Čistotář zpracoval metodiku k udělení výjimky na odstřel kormorána velkého a volavky popelavé.

I nadále je Odboru ČV a ŽP přidělováno velké množství úkolů, námětů, podnětů a žádostí, které v rámci odboru je nutno řešit, což postupně převyšuje časové možnosti odboru, neboť 75 % korespondence pro ČRS VÚS Ostrava patří odboru ČV a ŽP. Tyto náměty a vyjádření byly uplatňovány v návaznosti na platnou legislativu, vztahující se k právům a povinnostem ČRS. Jde zejména o tyto hlavní zákony a to zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád); zákon č. 99/2004 Sb., (zákon o rybářství); zákon č. 254/2001 Sb., (vodní zákon); zákon č. 114/1992 Sb., (zákon o ochraně přírody a krajiny) včetně prováděcích vyhlášek. ČRS VÚS Ostrava založil v srpnu roku 2011 datové schránky, které zlepšují způsob komunikace mezi ČRS a státní správou včetně přeposílání dokumentů jednotlivým MO ČRS. Také elektronická pošta výrazně usnadňuje archivaci dokumentů.

3. Návrh plánu práce odboru ČV a ŽP na rok 2012

Předseda Ing. Polášek stručně přednesl návrh plánu práce pro rok 2012, který byl všem přítomným odeslán poštou pro případné připomínky.

  1. Uskutečnit jednání odboru ČV a ŽP se zaměřením na aktuální problematiku. K jednáním přizvat zástupce MO, členy odboru ČV a ŽP, předsedu a jednatele VÚS.
  2. Sestavit přehled o havarijních znečištěních toků a výše způsobených škod na rybářství v rámci územní působnosti VÚS v roce 2011. Přehled zapracovat do zprávy o činnosti odboru ČV a ŽP.
  3. Evidovat základní informace o jednotlivých haváriích pro potřeby centrální evidence a vzájemné informovanosti se spolupracujícími organizacemi. Instruovat a proškolovat MO ke kvalifikovanému zajištění důkazových materiálů v případě havárií.
  4. A) Zpracovávat odborná stanoviska a osobně se účastnit jednání především k povolování nových investic, sanací povodňových škod a nakládání s vodami. Aktivně se účastnit výrobních výborů pořádaných projektanty a investory uvedených akcí. Přizvat ke spolupráci MO a o průběhu a závěrech jednáních je vždy průběžně informovat.
  1. Na základě řízení o provádění vodohospodářských úprav toků trvat na omezení tvrdých opevňovacích prvků toků s cílem omezení soustavných betonových koryt, jež je v rozporu s přirozenou funkcí toku a zásadami účelného ekosystému přírodního koryta. Dále navrhovat revitalizační prvky (rybí úkryty, tůně, splávky atd.)

5. Zajistit poradenství (konzultace) členům a funkcionářům místních organizací při řešení konkrétních problémů v rámci obhospodařovaných revírů, jež souvisí zejména se zásahy do vodního prostředí, ovlivňováním ekologických faktorů vodního prostředí, hydrobiologií a jakostí vod. 6. Plnit ve spolupráci s MO uzavřené dohody se správci toků (povodí) za účelem ochrany rybářských zájmů a vzájemné komunikace. Uzavřené dohody pak dle potřeby a dohodnutých termínů aktualizovat, zvláště ve vztahu k likvidaci odpadů zátopy vodní nádrže, kontroly MVE. 7. Aktualizovat a průběžně doplňovat evidenci MVE provozovaných v rybářských revírech. Evidované podklady na vyžádání poskytovat vodoprávním úřadům a jiným kontrolním orgánům vymezených zákonem, případně zástupcům MO ČRS. 8. Shromažďovat informace o provozu MVE a vlivu na vodní ekosystém v návaznosti na zákon č. 246/1992 Sb., k ochraně rybí obsádky a živočichů před zraňováním či usmrcením. Případné škody beze zbytku ihned uplatňovat k náhradě. V případě nedodržování stanovených podmínek podávat podněty k nápravě příslušným vodoprávním a kontrolním orgánům. Spolupracovat v této oblasti se členy MO a vyzývat je k pravidelné kontrole zařízení MVE a neprodlenému hlášení nedostatků, především z hlediska zajištění minimálního zůstatkového průtoku v návaznosti na schválený MŘ. 9. Metodicky a pomůckami spolupracovat s místními organizacemi při průběžném zjišťování základních ukazatelů jakosti vod (kyslík, pH, alkalita, přítomnost amonných iontů) v revírech a rybochovných zařízeních (zejména v těch problematických). 10. Poskytovat MO konzultace ve věci získání povolení k nakládání s vodami (§ 8 zákona č. 254/2001 Sb.) na rybochovná zařízení. 11. A) Účastnit se celorepublikového mapování výskytu predátorů, jež ovlivňují rybí společenstva v revírech ČRS. Spolupracovat přitom s ústředními složkami ČRS a dalšími organizacemi, jež se problematikou odborně zabývají. Získané údaje interně vyhodnocovat, případně prezentovat na pořádaných seminářích či konferencích.

  1. Na základě sčítání a poznatků o počtech predátorů na revírech ČRS v zimním období, průběžně zajistit příslušná povolení k tlumení těchto predátorů v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.

12. V rámci dalšího vzdělávání absolvovat (i aktivně) semináře a konference související s problematikou ochrany vodních ekosystému, ichtyologie, ochranou přírody a změnami legislativy. Dále pak sledovat platnou legislativu, vycházející odborná periodika, publikace a knihy. 13. Vydat 2krát ročně občasník ČISTOTÁŘ a jeho prostřednictvím informovat MO o činností odboru ČV a ŽP, sekretariátu, novelizace legislativy, ochrany rybářských revírů před negativními zásahy a také předkládat MO výtahy z odborných studií. 14. Za účelem vzájemné výpomoci a rozšíření okruhu znalostí spolupracovat s odborníky, odbornými pracovišti (univerzitami, výzkumnými ústavy), ale také s nevládními občanskými sdruženími, zejména z oblasti ochrany přírody. V zájmu ověření možností a výměny zkušeností v oblasti rybářství, nalézat kontakt s rybářskou organizací, některé země EU, případně mimo území EU. 15. Pro účely průzkumných odlovů ryb v revírech ČRS, využívat bateriový agregát LENA. Zvláštní pozornost věnovat preventivním odlovům a transferu rybí obsádky v případě stavebních prací nebo opravách toků a vodních děl v zájmu ochrany ichtyofauny před zraňováním v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. 16. Koordinovat jednání zástupců ČRS VÚS Ostrava, MO ČRS, správců toků i příslušných organizací za účasti orgánů státní správy s cílem koordinace zájmů rybářských a povinností vodohospodářů při stavebních úpravách toků, v návaznosti na dohody spolupráce mezi správci toků a nádrží a to Povodí Odry s.p., Povodí Moravy s.p. a Lesy ČR. Od 1.1. 2011 byla zrušena ZVHS, která vlastnila řadu vodních nádrží, které jsou revíry ČRS. Bude nutno uzavřít nové nájemní smlouvy a to Povodí Odry, s.p., Povodí Moravy, s.p. nebo LČR, s.p.

Výše uvedený návrh plánu práce pro rok 2012 byl členy odboru ČV a ŽP schválen bez připomínek.

4. Problematika úprav toků

Zásadní opatření je slovení a transfer rybí obsádky před stavebními zásahy do toků na náklad investora stavby jako investice jimi vyvolána. Nepodařil se prosadit požadavek ČRS a to posílení podílu biologických opevňovacích prvků při investičních zásazích správce toku. Také nahrazování stupňů balvanitými skluzy a výstavba těchto balvanitých skluzů, zvláště na malých tocích s nízkými průtoky na základě požadavků orgány ochrany přírody je diskutabilní, neboť tento módní trend je pro mnoho živočichů vázaných na vodní ekosystém devastujícím prvkem, proto je účelné zaměřit se na tuto problematiku detailně. ČRS prosazuje zajištění řešení spádových poměrů na daných tocích klasickými příčnými stupni cca 30 cm (dřevo, kámen), na základě potřeby sladění požadavků orgánů ochrany přírody, ČRS a správce toku. Ing. Jařabáč zpracoval Metodický pokyn, který bude ještě doplněn o legislativní část a po schválení bude postupně zapracován do praxe; výhledově bude dopracován v červnu tohoto roku.

Ing. Gebauer sdělil, že ČRS spolupracuje s „Koalicí pro řeky“, která vznikla na podzim roku 2010 s cílem propojit aktivity odborných institucí, nevládních organizací, firem a angažovaných jednotlivců na cestě k dosažení dobrého ekologického stavu vodních toků, niv, mokřadních systémů i celé krajiny. Jedním z cílů Koalice pro řeky je zprostředkovávat příklady dobré praxe při navracení vodních toků k přírodě blízkému stavu a k posílení jejich retenční, biologické, rekreační a estetické funkce. Prosazuje metody přírodě blízká protipovodňová ochrana na vodních tocích a zapojení ekosystémů.

V roce 2010 proběhl v budově Senátu Parlamentu ČR seminář nazvaný „Přírodě blízká protipovodňová ochrana, prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů“. Celá akce byla uskutečněna nově vzniklým sdružením „Koalice pro řeky“. Seminář proběhl přímo v zasedací místnosti Senátu Parlamentu ČR. Seminář uvedl místopředseda Senátu p. Petr Pithart. Díky přímému přenosu z místa mohli seminář sledovat senátoři na svých obrazovkách v kancelářích či doma. Seminář měl požadovanou úroveň a mnohým přítomným podal srozumitelnou informaci o tom, proč je dobré revitalizovat naše toky, popřípadě, proč není dobré stavět další příčné překážky v tocích a v čem tkví rizika tvrdě regulovaných koryt. Zásadním problémem zůstává legislativní překážka revitalizací a výkupy pozemků.

Koalice pro řeky je sdružení, které se zavázalo aktivně vystupovat proti některým nešvarům, které dnes běžně vidíme na našich tocích (nevhodné a často zbytečné úpravy koryt, nevhodné zásahy do říčního kontinua, státem financované akce s výrazně negativním vlivem na společenstva našich toků). Ustanovující schůze Koalice se za ČRS zúčastnil Ing. Daniel Gebauer za ČRS VÚS Ostrava a Ing. Pavel Vrána, Ph.D. za Radu ČRS Praha. Jako hlavní výhodu vstupu ČRS spatřuje neustálý přísun aktuálních informací o možných problémech týkajících se vodních toků, které se často za našimi zády formují v rámci úředního aparátu a informace o zajímavých seminářích, přednáškách a akcích, dále pak možnost rychlé konzultace otázek a problémů s odborníky z řady nezávislých institucí pomocí webové konference. Máte-li zájem se dozvědět více o Koalici pro řeky, doporučuji navštívit webové stránky www.koaliceproreky.cz.

5. Problematika rybožravých predátorů

Ing. Gebauer seznámil přítomné s řešením problematiky rybožravých predátorů. Byl vypracován Metodický pokyn pro poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů – kormorán, vydra dle zákona č. 115/2000 Sb., v platném znění, který bude sloužit pro potřeby ČRS. Samostatným problémem i nadále zůstává mapování rybožravých predátorů, kde se sleduje zvýšený predační tlak na jednotlivé revíry a po jeho vyhodnocení se řeší tento problém buď výjimkou (odstřel) nebo náhradou škody (pouze na rybochovné zařízení).

V rámci působnosti ÚS ČRS Ostrava bylo uděleno několik výjimek na odstřel kormorána velkého na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Byl všem přítomným rozdán seznam lokalit a počet kusů kormoránů, které lze odlovit. Upozornil na vysokou časovou a legislativní náročnost, která je nutná k vyřizování výjimek pro odstřel kormoránů. Muselo být navrženo zástřelné za kormorána v souvislosti s motivací myslivců, kteří budou tento odlov provádět.

Nicméně byl velmi kritizován přístup většiny MO ČRS, po kterých bylo požadováno vyplnit sčítací formuláře a provádět každý rok sčítání predátorů. ČRS VÚS nemůže podat žádost bez těchto podkladů a KÚ orgán ochrany přírody nemůže vydat povolení, když nemá k tomu potřebné podklady, které jsou v rámci správního řízení požadovány.

MŽP ČR vydal pro krajské úřady Metodiku a odborné podklady pro řízení ve věci žádosti o povolení výjimky ze zákazu stanoveného v ust. § 50 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. – škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na vodních tocích. Tento dokument byl připomínkován i ČRS a to prostřednictvím připomínek jednotlivých ÚS, které sjednotila a zpracovala Rada ČRS.

6. Různé

Předseda VÚS Martínek – úpravy toků jsou neustále v konfliktu s řádným rybářským hospodařením. Finanční náklady za provedený odlov a transfer ryb jsou stanoveny a doporučeny hospodářským odborem dle sazebníku. Stavební firma, která vyhraje výběrové řízení, najme zpravidla subdodavatele, který provede stavební úpravu toků levně a nekvalitně. Při vyšším stavu vody v toku tato stavba nevydrží díky nekvalitně odvedené práci a opětovně dojde k devastaci ekosystému toku při neustále opakujících se opravách. Vývary stupňů jsou zkrácené a při vyšším stavu vody vzniká výmol ve dně pod těmito stupni, což má za následek poškození stavby. Projektant a správce toku by měli prodloužit vývary, aby nedocházelo k opakovanému poškozování stupňů. Nesouhlasí s názorem CHKO Beskydy, aby všechny stupně byly nahrazovány balvanitými skluzy, které jsou zbytečně neúčelné. Také orgány ochrany přírody a ochránci přírody nemají odpovědnost. Upozornil na problematiku nájmů rybářských revírů (nádrže) po zrušení ZVHS, zvláště u LČR, s.p., kde jsou uzavřeny pouze jednoleté nájemní smlouvy. Ing. Jařabáč – HB – stavby mají svou životnost, údržba není pravidelně prováděna a tyto vodní díla jsou zanedbaná, což se potom odráží na výši škody. Balvanité skluzy jsou velmi specifické stavby a mají své opodstatnění, ale pouze tam, kde se uplatní z hlediska hydrologie a místních podmínek v návaznosti na rybí obsádku. Předseda VÚS Martínek – vlivem přívalových dešťů značně kolísá vodní hladina v toku, není řešena retence vody v krajině ani revitalizace toků, přes trvalé výhrady ČRS. Ing. Mayer – ochránci přírody zakázali správci toků používat místní materiál z okolí toku na oživené kamenné záhozy, oplůtky, haťové opevnění, latě atd. Ochránci dosáhli toho, aby byl materiál dovážen, tudíž se stavba prodražila a správce toku od tohoto záměru ustoupil. Ing. Gebauer – upozornil, že řada nádrží nemá platné povolení (stavební povolení, kolaudační povolení, nakládání s vodami, PMŘ atd.); je třeba zajistit revizi všech nádrží z hlediska dokladů. Ing. Kubíček – provoz MVE na Šumpersku je velmi problematický, řada provozovatelů porušuje nakládání s vodami zvláště stanovený MZP v toku, který není dodržován. Ing. Winkler – způsob a kriteria stanovení MZP stanoví vláda nařízením, jehož účinnost je předpokládána od 1.8. 2012. Nebyla provedena oponentura z řad ČRS je nutno zajistit a prosadit zájmy ČRS.

Závěr:

Předseda odboru Ing. Květoslav Polášek poděkoval přítomným za účast a předložené náměty, dále upozornil, že druhé výjezdní zasedání odboru se uskuteční na podzim tohoto roku; bude upřesněno pozvánkou. Odbor ČV a ŽP schvaluje návrh plánu práce pro rok 2012. Odbor se bude zabývat návrhy, které zazněly při diskuzi a v průběhu roku budou postupně plněny.

Zapsal: Ing. Daniel Gebauer Schválil: Ing. Květoslav Polášek

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31