CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Zpráva ÚDK přednesená předsedou ÚDK ÚS pro Severní Moravu a Slezsko na jarní konferenci ÚS - květen 2014

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚZEMNÍ DOZORČÍ KOMISE za období 12/2013 až 5/2014

PŘEDLOŽENA ÚZEMNÍ KONFERENCI DNE 24. května 2014.

Vážení delegáti, vážení hosté!
Stanovy ČRS ukládají územní dozorčí komisi kontrolovat a ověřovat veškerou činnost a hospodaření územního svazu a jeho orgánů, odborů a komisí, o provedených kontrolách podávat zprávu výboru ÚS a územní konferenci předkládat zprávu o činnosti dozorčí komise.
V uplynulém období pracovala DK ve složení:Lubomír Čilipka, ing. Svatopluk Kahánek, Judr.Sobota Juliús.ing.Kahánek Svatopluk a Judr.Sčerba Zdeněk.Všichni členové DK se pravidelně zúčastňovali jednání DK.

Od podzimní konference konference DK projednala a provedla: Kontrolu pracovních smluv a platových výměrů zaměstnanců ÚS Kontrolu pokladny ÚS Kontrolu nájemních smluv na služební byt Kontrolu plnění zarybňovacích plán v roce 2013 Seznámení s plánem mezinárodní sportovní a družební činnosti na rok 2014 Nájemní smlouvu s obecním úřadem na RD Roudno,hospodaření v RD Roudno Čerpání finanční dotace pro ÚS v 2013,hlavně pro činnost mládeže a nákup úhořího monté Plán investic, oprav a údržby Kontrolu příjmových a výdajových dokladů za rok 2013 Kontrolu příjmových a výdajových dokladů za I/14 Kontrolu inventur za rok 2013,včetně vyřazovacích protokolů a likvidaci vyřazeného DHM Plnění rozpočtu za rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014

Z každého jednání dozorčí komise je sepsán zápis, který je předán výboru ÚS, kopie zápisů jsou založeny ve složce „Dozorčí komise“, na sekretariátě územního svazu. Tyto zápisy jsou přístupny komukoliv. S výsledky provedených kontrol seznamuje DK výbor ÚS písemnou formou, nazvanou „Zpráva o provedené kontrole“.. DK konstatuje, že výbor ÚS se na svých jednáních vždy podrobně zabývá všemi skutečnostmi, uvedenými v předávaných zprávách o provedených kontrolách.
Veškéré zápisy s jednání DK jsou zveřejňováný na webových stránkách ÚS-DK Stanovisko DK k uzávěrce za rok 2013

  1. DK projednala účetní závěrku za rok 2013 ,podrodrobně projednala jednotlivé čerpání rozpočtu s ekonomem a tajemníkem ÚS a konstatuje,že se daří pravidelnou činnosti DK a navrženými opatřeními na které VÚS ve většině případů velice pozitivně reaguje,docílit značných úspor v režijních položkách rozpočtu.Jedná se o dobrou spolupráci DK s VÚS a hlavně o uvědomění členů výboru,že se jedná o prostředky široké rybářské veřejností a že tak je potřeby je chápat a tak s nimi nakládat a čerpat,jen na záležitostí a věci spojené s rybářskou činností.Trochu starostí DK dělají sportovní odbory,neboť do současné doby se nepodařilo vypracovat a schválit Statut hospodaření odborů,kterými prochází namalé,finanční prostředky a kde se stále setkáváme s problémy při čerpání a zúčtování i když bylo na popud DK,VUS vydáno několik metodických pokynů.Dk nemá k účetní závěrce za rok 2013,dalších připomínek.

Stanovisko DK k návrhu rozpočtu na rok 2014.

  1. DK po připomínkách, předaných výboru ÚS, doporučuje návrh rozpočtu na rok 2014 v hlavní činnosti ke schválení, v podnikatelské činnosti upozorňuje na nereálnost výnosové (příjmové) části a to vzhledem ke snížení zájmu o ubytování v RD Roudno.

Vážení delegáti!!
Dnešní konference se odlišuje a to tím,že je volební.Naše komise ,pravidelně na jednotlivých konferencích ,tak jak stanoví Stanovy a Jednací řád ČRS Vs pravidelně seznamuje se svojí činnosti.Ne však vždy je zde přednášeným zprávám o činosti DK,věnovana náležitá pozornost,trocha zamyšlení nad některými zprávami a body,zde přednesenými.Mám na mysli v minulosti přednesené zprávy a názory DK k čerpání fondu rozvoje na investiční akce,jako jsou koupě pozemků,či rybníků VÚS , či další investiční akce spojené s budováním nového rybářského zázemí na Slezské Hartě.DK plně chápe potřebu mít na této nádrží,nějakou hospodářskou budovu se zázemím pro obsluhu půjčovny loděk s případným menším ,skromným ubytováním,ale požaduje,aby dříve,než bude stavba zahájená,byla zpracována podrobná dokumentace,jak stavební ,tak finanční zajištění a provedená ekonomická analýza,spočívající ve výpočtu návratností vložených prostředků. DK nemá právo ,dle stanov,požadovat zařazení svých požadavků,či nápravných opatření do usnesení a je jen na Vás,delegátech,zda navrhnete do usnesení následující body.

  1. Uložit VÚS důsledně projednávat „Zprávy o provedených kontrolách“ a k zajištění nápravných opatření přijímat písemná rozhodnutí do zápisu z jednání výboru ÚS, včetně termínů splnění a zodpovědnosti konkrétních funkcionářů a pracovníků ÚS.
  2. Uložit výboru ÚS dbát maximální hospodárnosti a efektivnosti, ve vynakládáni finančních prostředků a nepřekračovat rozpočtované náklady v hlavní i podnikatelské činnosti, v jednotlivých účtech a položkách rozpočtu.
  3. Zpracovat ve spolupráci s DK Statut hospodaření jednotlivých odborů svazu

    Vážení delegáti,dovoluji si Vám Všem,ale i všem členům výborů MO a dozorčích komisí,poděkovat za spolupráci v uplynulém volebním období a popřát novým funkcionářům hodně úspěchů v jejich práci,trpělivostí a hlavně,pevné zdraví a hodně rybářských zážitků.

Zpráva projednána a schválena na zasedání DK ČRS při ÚS ČRS pro Moravu a Slezsko dne 23.5.2014

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31