CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Račí mor

/ Aktuality

Č. j. SVS/2022/134910-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále „KVSZ“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření: při výskytu a k zamezení šíření nákazy – račího moru. Čl. 1 Základní ustanovení Nařízení je vydáváno k zabránění dalšího vzniku a šíření nákazy – račího moru, která byla potvrzena na vodním toku Rožnovská Bečva v katastrálním území Horní Bečva ve Zlínském kraji, č. KÚ: 642169, GPS: 49°25'51,782"N, 18°17'23,736"E. Čl. 2 Vymezení ochranného pásma Ochranné pásmo je tvořeno úsekem řeky Rožnovské Bečvy nacházejícího se v místě vtoku Bácovského potoka, GPS: 49°26'5.798"N, 18°14'53.169"E, po místo vtoku potoka Mšadlý, GPS: 49°25'10.996"N, 18°20'3.705"E. Čl. 3 Ochranná a zdolávací opatření (1) Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky se nařizuje:

  1. umístit v ochranném pásmu informační tabule, na kterých budou uvedena opatření nařízená v tomto mimořádném veterinárním opatření a informace o nákaze a o možnostech prevence šíření pro rybáře a veřejnost.

(2) Všem chovatelům ryb a uživatelům rybářských revírů v ochranném pásmu se nařizuje:

  1. zákaz přemísťování ryb a ostatních vodních živočichů z ochranného pásma za účelem jejich vypuštění do jiných vodních nádrží nebo toků. KVSZ může na základě písemné žádosti povolit výjimku ze zákazu přemisťování.

2 z 3

  1. provést mechanickou očistu a dezinfekci pomůcek použitých při rybolovu dezinfekčním prostředkem schváleným pro tento účel.

Čl. 4 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

  1. 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
  2. 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 5 Poučení Račí mor je závažné infekční onemocnění, které napadá evropské raky a dokáže vyhubit celé jejich populace. U nás patří k citlivým druhům rak říční a rak kamenáč. Onemocnění se u nich nedá nijak léčit a nakažení raci hynou. Naopak, zavlečení raci ze Severní Ameriky jsou vůči nemoci mnohem odolnější, protože původce onemocnění pochází právě z jejich domoviny. Obvykle na nákazu nehynou, ale velmi často fungují jako její přenašeči. Na našem území se invazně šíří dva severoamerické druhy, rak pruhovaný a rak signální. Ohrožují naše raky jednak svou přímou konkurencí a dále pak jako šiřitelé račího moru. Původcem nemoci je plíseň Aphanomyces astaci. Roste na těle raků a do vody uvolňuje pohyblivé spory (výtrusy), pomocí kterých se rozmnožuje. Spory napadají další jedince, klíčí ve vlákna plísně a ta pak vrůstají do račího krunýře. U citlivých druhů však parazit prorůstá hlouběji, v podstatě do celého těla, čímž raka zahubí. Plíseň je výhradně račím parazitem, jiným živočichům neubližuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny, možná i měsíce. Pokud jsou však vystaveny suchu, rychle hynou. Onemocnění se šíří primárně vždy z nakažených raků, ať už jde o ty původní či nepůvodní. K přenosu nemoci však stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty např. sítě, holínky či kola aut. Mezi preventivní opatření před nákazou patří nevypouštění na jakákoli místa invazní severoamerické druhy raků, nepřemísťování do jiného potoka naše raky, kteří se zdají být ve špatné kondici nebo hynou, neboť mohou být nakaženi račím morem, častá dezinfekce rybářské výstroje (horká voda či Savo + dokonalé vysušení). Čl. 6 Společná a závěrečná ustanovení (1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů. (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 3 z 3 (3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna. Ve Zlíně dne 21.10.2022 MVDr. Michal Kamarád ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj podepsáno elektronicky Obdrží: Zlínský kraj, IDS: scsbwku Dotčené obecní úřady: Obec Horní Bečva, IDS: 2wjbd9u Obec Prostřední Bečva, IDS: wiea7pb Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDS: dkkdkdj Český rybářský svaz, z.s., IDS: 2zu64jc Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDS: w6thp3w

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.33