CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** LEDEN 2021 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

RSSznovu slezská harta

Jak ovlivní vyhláška rybaření na Slezské Hartě. Krajský úřad vydal vyhlášku dne 04.08.2020, vyhlášku vyvěsil tichou cestou ve svých skřínkách, v Ostravě, které nemohli dotčení i nedotčení s pochopitelných důvodů vysledovat a povětšině adekvátně reagovat. Jako první krok byla změna ochranných pásem.

Tady skoro nikdo nevěnoval náležitou pozornost jaký toto bude mít důsledek a co bude následovat.

6.5.2020 zveřejnil krajský úřad podle § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy, kterým se mění ochranná pásma vodárenské nádrže Kružberk, na úřední desce krajského úřadu a úředních deskách obecních úřadů příslušných obcí po dobu 15 dnů. V souladu s § 172 odst.4 správ­ního řádu byl každý, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, poučen o možnosti uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky ve lhůtě 15 dní ode dne vyvěšení. Dotčené správními orgány, oslovil přípisem č. j. MSK 166361/2019 dne 17. 12. 2019. Možnosti vyjádřit se k zaslanému návrhu využili Městský úřad Bruntál, Státní plavební správa, pobočka Přerov, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 23. 1. 2020 a Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, dne 4. 2. 2020. Krajský úřad se obdrženými stanovisky a připomínkami dotčených orgánů zabýval, jejich připomínky a požadavky vyhodnotil důvodnými, a zohlednil.

Nikdo jiný si neuvědomil rozsah omezení, které tato nová vyhláška sebou nese.

Podle správního řádu připadl poslední den lhůty pro podání námitek na pondělí 22. 6. 2020.

Ano, vše podle správního řádu, ale jen pro dotčené. Český rybářský svaz do kategorie přímo dotčených nepatřil a proto se o záměru Povodí Odry a Krajského úřadu dověděl se zpožděním, když jsem v diskuzi na vyhlášku upozornil.

Po uplynutí lhůty pro podání připomínek obdržel krajský úřad dne 10. 6. 2020 podání obce Razová, dne 11. 6. 2020 reagovala na zveřejněný návrh také obec Leskovec nad Moravicí a dne 26. 6. 2020 obdržel krajský úřad elektronické podání pana Pavla Linka, jednatele Českého rybářského svazu, z. s., Místní organizace Vrbno pod Pradědem. Pan Pavel Linek svým podáním vyjadřuje nelibost na jedné straně nad reálnými důsledky stávajícího nevhodného způsobu provozování především sportovního a rekreačního rybolovu v lokalitě vodní nádrže Slezská Harta, a na straně druhé nad tím, že v důsledku toho mají být vymezením ochranného pásma postiženi všichni rybáři. Žádá, aby státní podnik Povodí Odry navrhl opatření, která by rybářům dávala záruky k dodržování ochrany vod před znečištěním či poškozením flory a fauny“.
Vzhledem k tomu, že všichni jmenovaní své připomínky uplatnili opožděně, nebylo možno se s nimi v souladu se základními zásadami činnostní správních orgánů zabývat jako připomínkami k návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst.4 správ­ního řádu. Krajský úřad si k nim však v rámci dobré správy dovoluje uvést, že i v případě, kdyby uvedené připomínky byly podány ve stanovené lhůtě, nebylo by jim možno z následujících důvodů vyhovět, respektive přisvědčit. Krajský úřad má za to, že navrhovanými opatřeními a zákazy neznemožňuje ani výkon rybářství provozovaného v souladu s příslušnými zákony, ani neomezuje způsob jeho provozování nad všeobecně přijatelnou míru, jak se domnívá pan Linek. V této souvislosti je nutno poukázat na obecně platnou skutečnost, že táboření, stanování, bivakování a rozdělávání ohně osobám na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví, je možné pouze se souhlasem jejich vlastníka nebo na místech k tomu vyhrazených. Je tedy zřejmé, že bez souhlasu státního podniku Povodí Odry, který většinu pozemků podél Slezské Harty spravuje, a mimo místa k tomuto účelu vyhrazená nejsou tyto činnosti možné ani dnes. Stejně je tomu tak i v případě zákazu vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů na tyto pozemky, které nejsou veřejnými komunikacemi.

Na pozemky ve vlastnictví Povodí Odry dostanou povolení jen známí, nebo spíše nikdo, jak je tomu třeba na štěrkovišti Vrbice.

Byť předmětné opatření obecné povahy nastavuje nové regulativy některých vybraných činností, dle názoru krajského úřadu přitom respektuje a v maximálním rozsahu zachovává všechny dosud možné způsoby jejího využití k rekreačním účelům. Omezení možnosti lovu ryb mimo denní dobu uvedené v bodě 1 minimalizuje rizika ohrožení jakosti, zdravotní nezávadnosti a znečištění povrchové vody ve vodní nádrži Slezská Harta vznikající v souvislosti s dlouhodobým setrváváním lovících osob na pobřežních pozemcích, a to konkrétně znečišťováním okolních pozemků v důsledku chybějícího sociální zázemí a nedovoleným nakládáním s odpady.

Tady je řečeno dosud možné způsoby, to znamená, že Krajský úřad a Povodí Odry zcela zásadním způsobem zastavuje jakýkoliv rozvoj turistického ruchu, jakékoliv zlepšování lovu ryb, jeho zázemí, jeho zkvalitnění. Byť třeba chemickými WC a podobně.

Bude třeba se podívat na katastr , jak jsou ochraná pásma jak zasahují na přístupové cesty a zda obce ještě budou moci vydávat povolení vjezdu.

Už se nepodaří prosadit 24 hodin lovu, Po skončení doby lovu domů nebo do auta i s vercajkem a ráno k vodě.

Je ve všeobecném podvědomí , že Povodí Odry je stát ve státě a Krajský úřad jeho pozici ještě utvrdil.

Krajský úřad vydal vyhlášku dne 04.08.2020, a je v podstatě hotovo.


Nový příspěvek

Nové příspěvky mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé.


 

© 2009–2021 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.26