CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** ZÁŘÍ 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva od roku 2018

BPVRP


MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 20. 6. 2017.

1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14 denní 6 ks, měsíční 10 ks.

2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1. 1. do 30. 6. a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.

3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.

4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.

5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.

6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.

7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz.

8. Na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz.

9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.

10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.

11. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách, upravující BPVRP, a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popisu revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.

12. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.

13. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.

14. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.

15. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR.

16. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor na str. 66 Soupisu revírů 2017.

17. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.

18. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografi í a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.

19. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry dle vyhlášky k zákonu o rybářství.

20. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.

21. V roce 2018 je lipan podhorní celoročně hájen a v případě ulovení musí být neprodleně vrácen do vody.

22. V r. 2018 mohou být níže uvedené revíry v rekonstrukci: 471 008 Bečva 3A, podrevír Pod Porážkou, 471 025 Čižina 1A, 471 124 Sedlinka 1A, 471 126 Setina 1A, 471 155 Bartošovický potok 1A, 471 170 Emauzy 1A.

23. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

24. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví

Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody (viz § 26, odst. 1, písm. b, c zákona č. 114/92 Sb., v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení: • Nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm. • Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6. • Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně. • Hraničními MP toky jsou: Olše 1, Olše 3, Olše 4, Petrůvka 1, Odra 1, Opava 5, Opava 6, Prudník 1.

U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou: „V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.“

PSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 20. 6. 2017:

1. Roční úlovek lososovitých ryb, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, kapr a amur, nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.

2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení“). 3. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.

4. Na všech revírech je úlovek kapra omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.

5. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov.

6. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.

7. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách upravující BPVRP a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.

8. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou. Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody. Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.

9. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.

10. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.

11. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografi í a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.

12. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor na str. 66 soupisu 2017. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto:

kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ

13. V roce 2018 je lipan podhorní celoročně hájen a v případě ulovení musí být neprodleně vrácen do vody.

14. Na vybraných revírech je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů.

15. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

16. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení:

• Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6.

• Platí omezení úlovku ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady.

• Hraničními P toky jsou: Opavice 1, Olše 7, Hrozová 1.

• U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.33